Integritetspolicy för Barkarby Wellness

Vår integritetspolicy är framtagen med syftet att värna om din integritet. I policyn beskrivs hur vi hanterar de personuppgifter som vi får ta del av när du är i kontakt med oss. Vår integritetspolicy omfattar inte de webbplatser som vi länkar till från vår hemsida.

Information vi samlar in om dig

På vår hemsida finns möjlighet att boka vård- och behandlingsbesök. De uppgifter som du lämnar i samband med bokningen hanteras av oss och/eller ett externt system.

Vi kan även komma att samla in dina uppgifter, när du själv delger oss sådan information via vår hemsida, för registrering till nyhetsbrev eller liknande.

Om du är i kontakt med oss med anledning av att du söker arbete hos oss, kommer vi att hantera de uppgifter du skickar till oss i dina ansökningshandlingar.

Uppgifter om din hälsa

När du nyttjar våra vårdtjänster kommer du att dela med dig av personuppgifter i syfte att vi ska fullgöra våra skyldigheter enligt lag gällande journalföring. Sådana uppgifter hanteras alltså i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

När du nyttjar våra vårdtjänster kommer du att dela med dig av personuppgifter i syfte att vi ska fullgöra våra skyldigheter enligt lag gällande journalföring. Sådana uppgifter hanteras alltså i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

Ändamål och laglig grund för hantering av dina personuppgifter

Vi hanterar kontaktuppgifter för att kunna utföra, följa upp och kvalitetssäkra våra tjänster samt för att hålla löpande kontakt med våra kunder. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av lagar, avtal eller samtycke från kunderna.

Söker du arbete hos oss hanterar vi dina uppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att driva en rekryteringsprocess.
Vi hanterar enbart uppgifter inom EU/EES.

Med vem vi delar dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med våra tjänsteleverantörer, när det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla och kvalitetssäkra våra tjänster till dig, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Personuppgifter som överförts till våra tjänsteleverantörer får endast användas av dem för att utföra sina ålagda uppgifter.

Uppgifter om din hälsa hanteras i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga
lagar inom hälso- och sjukvård.

Kvalitetsuppföljning av vården

För att följa upp och kvalitetssäkra våra vård- och behandlingstjänster använder vi oss av ett par externa leverantörer. Med dessa leverantörer har personuppgiftebiträdesavtal upprättats.

Dina rättigheter

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till; att rätta, begära begränsning av eller invända mot vår hantering av dessa ber vi dig kontakta oss via e-post.

Avseende hantering av de personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke kan denna hantering avslutas genom återkallelse av samtycket.

Du har rätt att begära information om dina personuppgifter som vi tillhandahållit från dig. Informationen lämnas då i ett elektroniskt, allmänt använt format. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi har hanterat dina personuppgifter, har du
rätt att anmäla detta till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med lag eller i enlighet med denna integritetspolicy.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Kontakt uppgifter till ansvarig:

Barkarby Wellness Kiropraktik AB
Org nummer: 559094-3592
Email: info@barkarbykiropraktik.com
Telefon: +46 76 177 80 02

Barkarby wellness kiropraktik